Express Pyrzycki
OpiniePyrzyce

Gdzie są lokalne inwestycje?

Jeden z naszych Czytelników po raz kolejny pochyla się nad problemami Pyrzyc. Publikujemy jego tekst.

Pod koniec tego roku zakończy się kadencja obecnych władz gminnych. Bez wątpienia dużym minusem jest fakt, że obecne władze gminy Pyrzyce nie pozyskały nowej większej inwestycji, która by stworzyła w naszej pięknej rolniczej gminie wiele nowych miejsc pracy, a koniunktura jest bardzo dobra. Czy władze gminne zrobiły wszystko, aby popchnąć gminę w rozwoju? Czy wykorzystano wszystkie możliwe środki i zaplecze finansowe i kadrowe, aby gmina miała lepsze szanse na rozwój? Czy władze podjęły należyte starania, aby należycie zadbać o estetykę i wygląd ważnych miejsc w naszej gminie?

Na te pytania na pewno każdy z nas odpowie różnie, ale najważniejsze jest, aby na nie odpowiedzieli sobie włodarze miasta  i  gminy Pyrzyce Pani Burmistrz Marzena Podzińska, Pan Wiceburmistrz Robert Betyna, radni gminni i urzędnicy ratusza pyrzyckiego. Poniżej zamieszczam informacje jakie uzyskałem od Pani Burmistrz Marzeny Podzińskiej.

Jakie działania prowadziły władze gminne w latach 2015, 2016 i 2017, aby przyciągnąć do Gminy Pyrzyce inwestorów (reklama, niższe podatki, ulgi dla inwestorów) i czy w tym kontekście są jakieś wymierne korzyści dla Gminy Pyrzyce w postaci nowych miejsc pracy i przychodów z podatków do kasy gminnej?

Tak, posiada, podatek dochodowy od osób fizycznych tzw. PT wzrost w poszczególnych latach:

2015 – 6,8%,

2016r. – 9,8%,

2017r. – 6,5%.

W dniu 26 lutego 2015r. podjęta została Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Pyrzyce.

W marcu 2017r. rozpoczęłam rozmowy z przedstawicielami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o wyrażenie zgody na objęcie podstrefą terenów znajdujących się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Szczecin obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oznaczonych jako działka nr 275/1 o pow. 17,91ha oraz działka nr 277/1 o pow. 1,84ha, położonych w obrębie Ryszewko gmina Pyrzyce, na co Agencja wyraziła zgodę. Z uwagi na zmianę przepisów, które weszły w życie na początku bieżącego roku, a dotyczących objęcia Specjalną Strefą Ekonomiczną całej Polski, rozpoczęte prace w 2017r. będą kontynuowane w roku 2018.

Ponadto dążę do modernizacji infrastruktury technicznej, która umożliwi nowym i obecnym inwestorom rozwój. W tym celu przygotowana została dokumentacja na przebudowę ulicy Głowackiego wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, która w roku bieżącym planowana jest do realizacji.

Gmina w ramach współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (była Agencja Nieruchomości Rolnych) oraz Polskimi Kolejami Państwowymi również występuje o pozyskanie terenów między innymi pod drogi, tereny przy jeziorze Miedwie, mieszkania.

Jakie dodatkowe dochody z różnych źródeł oprócz podniesienia podatków wpłynęły do kasy gminnej w latach 2015-2017?

Na terenie naszej gminy podatki właściwie nie wzrastają, chyba, że są podyktowane odgórnymi przepisami czy wskaźnikami inflacji. Utrzymywanie podatków za lata historyczne na podobnym poziomie to nie tylko ukłon w stronę mieszkańców gminy, wierzymy, że dzięki takim podatkom nasza gmina z całą pewnością stanie się bardziej atrakcyjna zarówno dla mieszkańców, jak i dla przedsiębiorców.

Pozyskane środki pozabudżetowe pochodzą z rożnych źródeł tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz darowizny w kwotach:

2015r. – 2378950 zł

2016r. – 379406 zł

2017r. – 2043754 zł (plan).

Jakie plany ma Miasto i Gmina Pyrzyce w roku 2018 w kontekście poprawy estetyki i jakie środki brutto zostaną przeznaczone na ten cel?

W roku 2018 oprócz bieżącego utrzymania czystości i porządku oraz naprawy małej architektury (ławki, kosze) na terenie miasta, planowana jest również renowacja czołgu oraz armat, poprzez ich oczyszczenie i pomalowanie.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano na działania dotyczące oczyszczania i utrzymania zieleni w mieście i gminie Pyrzyce kwotę w wysokości 285000 zł. Na powyższą kwotę składają się koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup i remont sprzętu spalinowego wykorzystywanego do koszenia gminnych terenów zielonych zarówno w mieście jak i na terenie gminy Pyrzyce, zakup paliwa, worków, rękawic i niezbędnych narzędzi (grabie, haczki itp.) oraz odbiór i zagospodarowanie zebranych podczas prac porządkowych odpadów.

Dlaczego park z czołgiem w ciągu ostatnich 3 lat Pani kadencji nie został doprowadzony do należytego stanu pomimo faktu, że to przedsięwzięcie nie wymaga kolosalnych nakładów finansowych (moje argumenty w piśmie z dnia 02.01.2018r.)?

Park z czołgiem przy ul. Mickiewicza pielęgnowany jest na bieżąco. Prace pielęgnacyjne w 2017r. zgodnie z zawartą umową prowadziło Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Kościuszki. W roku 2017 zgodnie z harmonogramem PPK Sp. z o.o. wykonywało:

– sprzątanie trawnika – 1 raz w miesiącu

– sprzątanie chodnika – 1 raz w miesiącu

– opróżnianie koszy – 2 razy w miesiącu

– koszenie trawy – 1 raz w miesiącu

– przycinanie żywopłotu – 1 raz w miesiącu

– grabienie liści – 2 razy w okresie jesiennym.

Ponadto prace porządkowe na terenie parku wykonywane były również przez pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych.

Jednocześnie informuję, że w roku 2017 czołg i armaty zostały umyte w okresie wiosennym, jednak niesprzyjające warunki atmosferyczne (liczne opady deszczu) oraz specyfika parku (duża ilość drzewostanu, ograniczona ilość światła) spowodowały, że zarówno czołg jak i armaty zostały porośnięte przez mech.

Czy Miasto i Gmina Pyrzyce monitoruje na bieżąco stan parków w Gminie Pyrzyce i kto jest odpowiedzialny za ten monitoring? Jakie w tym kontekście plany/harmonogramy prac mają władze gminne w związku z bieżącymi pracami (odchwaszczanie ścieżek, oczyszczenie zabytków z brudu i mchu itp.)?

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach wydziału Nieruchomości i Środowiska na bieżąco monitorują stan parku pod kątem czystości i porządku jak i drzewostanu. W roku 2017 czołg i armaty zostały umyte w okresie wiosennym, jednak niesprzyjające warunki atmosferyczne (liczne opady deszczu) oraz specyfika parku (duża ilość drzewostanu, ograniczona ilość światła) spowodowały, że zarówno czołg jak i armaty zostały porośnięte przez mech.

Jaki jest realny koszt brutto doprowadzenia parku z czołgiem do należytego wyglądu (prace: odchwaszczenie zarośniętych ścieżek, oczyszczenie zabrudzonych armat oraz czołgu z mchu, oczyszczenie chodnika w głównym wejściu do parku – bez rewitalizacji) i czy te koszty były szacowane po moim piśmie w roku 2014?

Orientacyjny koszt prac porządkowo-pielęgnacyjnych w parku oscyluje w granicach ok. 50000 zł.

Ostatnie prace remontowe, które wykonywane były w parku sięgają lat 90 więc trudno w tak krótkim okresie doprowadzić park do jego pełnej świetności. Na dzień dzisiejszy gmina koncentruje się na tym by nie pogorszyć stanu zastanego i w miarę swoich możliwości finansowych utrzymywać park poprzez prowadzenie bieżących prac porządkowych. Jednocześnie informuję, iż opracowany został Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pyrzyce, który umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych na rewitalizację parku.

 

Pragnę na końcu nadmienić, że musiałem ponawiać wiele swoich pytań do Pani Burmistrz Marzeny Podzińskiej, ponieważ nie otrzymałem konkretnej i precyzyjnej odpowiedzi na moje pytania. Przykro to stwierdzić, ale nie jest to odosobniony przypadek. Ponadto w kwestii umycia czołgu i armat (wiosna 2017r.) nie otrzymałem konkretnej informacji publicznej (7 wniosków), co jest w mojej opinii ewidentnym naruszaniem ustawy o udzielaniu informacji publicznej.                                                    

R.G.

Pełne dane znane redakcji

Related posts

38 mandatów i dwóch zatrzymanych za narkotyki

Admin

Pyrzyczanie chętni do Sejmu

Admin

Inicjatywa w prospołecznym projekcie

Admin
Wczytywanie....