Connect with us

Opinie

O. Kustosz: Nie mówię szeptem, gdy pytają skąd jestem

Opublikowano

dnia

Rozmowa z Olgierdem Kustoszem – wicemarszałkiem zachodniopomorskim

Trudno na początku nie odnieść się do wyborów parlamentarnych. PSL po raz pierwszy od 26 lat wprowadziło do Sejmu posła z okręgu szczecińskiego, którym został dotychczasowy wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Polityka to gra zespołowa stąd gratulacje dla całego zespołu spod znaku zielonej koniczyny. Ale polityka to również liderzy. I tu wielkie ukłony za wspaniałą pracę lidera w kraju – Władysława Kosiniaka- Kamysza – człowieka, który wspaniale odmienia nasze stronnictwo, i Jarosława Rzepy, który tu na Pomorzu Zachodnim wykonał gigantyczną, jakże owocną pracę.

Na ten wynik, nie ukrywam, zwłaszcza w naszym województwie – historyczny,wpłynęło kilka czynników. Po pierwsze – w całym kraju na listy „Koalicji Polskiej” zaprosiliśmy również m.in. ruch „Kukiz 15” oraz samorządowców, którzy aktywnie działają na rzecz swoich społeczności, ale nie są członkami partii politycznych. To niewątpliwie wartość dodana. Po drugie – jest on potwierdzeniem, że kierunek jaki nadał stronnictwu Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli budowa centrowej, chadeckiej partii, znalazł poparcie u wyborców. Po trzecie – to właśnie wspólna praca pozwoliła nam na osiągnięcie wyniku, dzięki któremu doświadczony samorządowiec – Jarosław Rzepa, będzie naszym przedstawicielem w Warszawie. Jesteśmy ludźmi, którzy przez całe lata pracują z mieszkańcami w naszych miastach i wsiach. Nie jesteśmy tu od święta. Znamy każdego sołtysa, miejskiego społecznika. Dziś ta praca przyniosła efekty.

Program, z którym szliśmy na wybory skierowany był różnych grup społecznych. Warto zaznaczyć, że zaufali nam wyborcy w miastach. W Stargardzie poparło nas ponad 6 procent wyborców, podczas gdy 4 lata temu nasze poparcie wyniosło tam 2,37 procenta. W Szczecinie osiągnęliśmy prawie 5-procentowy wynik, który urósł z niewiele ponad 1,5-procentowego poparcia.

Poparcie dla PSL wzrosło wśród mieszkańców miast, wzrosło też na przykład wśród przedsiębiorców. Czy otwarcie na nowe grupy społeczne nie sprawi, że zapomnicie o mieszkańcach wsi oraz rolnikach?

Pochodzę ze wsi, jestem pszczelarzem, a moim domem jest rolnicza Ziemia Pyrzycka. Już drugą kadencję jestem radnym wojewódzkim, przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zawsze na sercu leżało mi dobro małych społeczności. Sukcesem na tym polu są na przykład granty strażackie o których wprowadzenie się starałem, a dzięki którym Ochotnicze Straże Pożarne mają możliwość dofinansowania wyposażenia, a także niewielkie ale bardzo potrzebne dotacje dla sołectw tzw. granty sołeckie.

W programie większy nacisk położyliśmy na sprawy ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, które dotyczą nas wszystkich bez względu na zawód czy miejsce zamieszkania. W samych gminach wiejskich powiatu pyrzyckiego jest natomiast zarejestrowane około tysiąca mikro-przedsiębiorstw. Skierowanie programu PSL do ich właścicieli jest więc wyjściem naprzeciw również tym mieszkańcom wsi, którzy niekoniecznie zajmują się rolnictwem, a którzy na co dzień borykają się z takimi problemami, jak choćby wysokie składki ZUS-owskie.

Oczywiście nie zapominamy o rolnikach i mieszkańcach małych miejscowości. Dalej będziemy ich wspierać chociażby poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich czy lokalne grupy działania.Musimy tereny „popegeerowskie” wspierać na wielu płaszczyznach. Po prostu rozszerzamy nasz program, bo wierzymy, że tylko wspólną pracą różnych grup społecznych, tylko pracą własnych rąk, możemy sprawić, że nasze życie będzie godne i dostatnie.

Jaki zakres tematyczny wchodzi w Pańskie kompetencje jako wicemarszałka?

Nadzoruję pracę wydziałów rolnictwa i rybołówstwa, programu rozwoju obszarów wiejskich oraz współpracy społecznej. Są to tematy, które od wielu lat znam od podszewki pracując jako pszczelarz, angażując się w działalność samorządu pszczelarskiego, a od pięciu lat również poznałem je od strony samorządowej. Taki sam zakres leżał w gestii wicemarszałka, dzisiaj już posła, Jarosława Rzepy.

Będąc radnym wojewódzkim współpracował Pan z wieloma samorządowcami, jak wyobraża sobie Pan współpracę z nimi jako wicemarszałek. Co może zyskać na nowej funkcji Ziemia Pyrzycka?

Zawsze na samym początku musi być dobra wola obu stron do współpracy, bo bez niej osiągnięcie czegokolwiek jest niemożliwe. Podstawą są partnerskie zasady. Na nich ta współpraca opierała się do tej pory i mam nadzieję, że będzie się na nich opierała również teraz. Z naszymi mieszkańcami rozumiemy się doskonale i jestem przekonany, że zrealizujemy wspólnie wiele budujących inicjatyw.

Zawsze jestem otwarty na rozmowę, także z samorządowcami z Ziemi Pyrzyckiej. Zresztą z wieloma z nich już współpracuję. Mam dobre doświadczenia współdziałania z wieloma samorządami, dla każdego oferują politykę otwartych drzwi. Jeżeli taka wola będzie wyrażona, wówczas znajdziemy pole do działania. Oczywiście funkcja wicemarszałka zobowiązuje mnie do troski o sprawy całego województwa, niemniej jednak nie zapominam skąd pochodzę.

Czuję się człowiekiem stąd, reprezentantem zwykłych ludzi, nie lubię polityki frazesów, mądrych, ale czasem pustych słów. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że lubię stawiać sprawy, tak się to robi u nas: prosto i z nastawieniem na osiągnięcie konkretnego efektu dla mieszkańców. Ktoś powiedział: nie mówię szeptem, gdy pytają skąd jestem – i to jest mi bliskie. 

Kontynuuj czytanie
Reklama

Opinie

Prokop: Inwestujemy mimo trudności

Opublikowano

dnia

Autor

Uchwałą Rady Powiatu Pyrzyckiego został przyjęty budżet powiatu na rok 2020. Ogólnie rzecz ujmując, planowany budżet jest zbilansowany, jego nadwyżka wynosi ponad 1,5 mln zł – w całości ma być ona przeznaczona na spłatę zobowiązań z przeszłości.

Najważniejszą planowaną inwestycją powiatową jest oczywiście kontynuacja i zakończenie I etapu przebudowy ul. Staromiejskiej, a także rozpoczęcie II etapu przebudowy tej ulicy.

Inną istotną inwestycją ma być II etap termomodernizacji pyrzyckiego liceum. W trakcie obrad komisji został także poruszony problem złego stanu nawierzchni na boisku przy ZS nr 1 w Pyrzycach. W miarę możliwości finansowych powiatu, istnieje realna szansa na wymianę nawierzchni na tym boisku już w przyszłym roku. Duży wpływ na te oraz ewentualne inne inwestycje będzie miało pozyskanie finansowania zewnętrznego.

Jednak należy też wspomnieć o problemach przy uchwalaniu projektu budżetu. Przede wszystkim, ciężko jest uchwalić jakikolwiek budżet, nie znając dokładnej wartości subwencji oświatowej oraz kontraktu szpitala z NFZ, a są to w zasadzie dwie najważniejsze zmienne po stronie dochodów powiatu. W związku z tym niezbędne będzie wprowadzanie licznych zmian w budżecie, które mogą znacząco wpłynąć na wynik finansowy, jak i możliwości inwestycyjne powiatu. Jak dla mnie jest to sytuacja kuriozalna, niestety powtarzająca się już od wielu lat

Kolejnym problemem dla naszego powiatu jest realny spadek wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Jest to związane ze zmniejszeniem podstawowej stawki PIT z 18% na 17%, a także wprowadzenie PIT0 dla osób młodych (poniżej 26 lat). Oczywiście zmniejszenie opodatkowania za pracę uważam za rzecz godną pochwały, niemniej jednak rząd, decydując się na taki ruch, powinien zrekompensować samorządom zmniejszone wpływy z tego tytułu. Warto dodać, iż ta decyzja zdecydowanie zmniejszy przychody powiatu z tego tytułu, szacunkowo o 500-700 tys. zł. Za tą kwotę można by np. przeprowadzić II etap termomodernizacji liceum, wymienić nawierzchnię na tamtejszym boisku, i prawdopodobnie jeszcze trochę pieniędzy by zostało.

W związku z powyższym, myślę że warto, aby strona rządowa zapewniła rekompensatę dla samorządów z tytułu zmniejszonych wpływów lub zwiększonych wydatków. Dobrze by także było, gdyby samorządy znały dokładne wartości poszczególnych subwencji i dotacji z budżetu państwa jeszcze przed uchwaleniem budżetu. To by nam pozwoliło pracować efektywniej i skuteczniej, czego wszystkim samorządowcom Ziemi Pyrzyckiej życzę.

Jan Prokop
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Pyrzyckiego

Kontynuuj czytanie

Opinie

Pajor: Więcej na kulturę i oświatę dla stowarzyszeń

Opublikowano

dnia

Autor

Zmiana w budżecie na rok 2020 o którą wnioskowałem to niewielki, ale ważny krok do polepszenia pyrzyckiej oferty zajęć popołudniowych i wydarzeń kulturalnych oraz zwiększenia znaczenia organizacji społecznych w naszej gminie.

W projekcie budżetu na wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego było przewidziane 40 tysięcy złotych. Na mój wniosek 15 tysięcy złotych z tych środków przeniesione zostało na udzielenie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych. Zostały one zwiększone w zakresach:

– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 3 250 złotych do 23 250 złotych (projekt burmistrz przewidywał 20 000 złotych),

oświaty i wychowania o 8 750 złotych do 11 750 złotych (projekt burmistrz przewidywał 3 000 złotych),

– pomocy społecznej o 3 000 złotych (projekt burmistrz nie przewidywał środków na ten cel).

Kwota dotacji na działania sportowe pozostała na poziomie 225 000 złotych.

Dzięki zwiększeniu kwoty dotacji w tych trzech obszarach zwiększone zostaną możliwości realizacji zadań kulturalnych i wspierających integrację lokalnej społeczności oraz oferty zajęć popołudniowych dla młodzieży. Pojawi się także możliwość wsparcia transportu żywności dla najuboższych mieszkańców gminy, których do objęcia pomocą kieruje Ośrodek Pomocy Społecznej, a do tej pory gmina nie partycypowała w kosztach projektu.

W czasie rozmów z mieszkańcami często słyszę narzekania na niewielkie możliwości spędzania wolnego czasu czy liczbę wydarzeń kulturalnych. W tak małej społeczności jak nasza znacznie większa, niż obecnie powinna być rola stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i uważam, że gmina takie działania powinna jak najbardziej wspierać.

Wniosek, który złożyłem na sesji Rady Miejskiej nie spotkał się z przychylnością ze strony burmistrz. Usłyszałem, że proponowane przeniesienie funduszy będzie skutkowało m.in. rezygnacją z organizacji spotkania noworocznego oraz, że środki mają być przeniesione do działów w ramach których działają organizacje do których należę lub których działalność wspieram.

Co do spotkania noworocznego – jeżeli mam do wyboru między przeznaczeniem pieniądzy na wystawne spotkanie i najeść się na nim na koszt gminy, a przekazaniem tych środków na dotacje celowe dla organizacji społecznych, to zawsze wybiorę to drugie.

Jedynym stowarzyszeniem do którego obecnie należę jest „Inicjatywa Ziemia Pyrzycka”, która, co jasno podkreślam, nie będzie starała się o dofinansowanie jakiegokolwiek działania z budżetu gminy. Jeśli chodzi o inne organizacje, to ten zarzut traktuję raczej jako komplement, bo widzę zaangażowanie ich członków i uważam, że również na działania kulturalne i oświatowe powinniśmy przeznaczać więcej środków. Poza tym, co zaznaczałem na sesji – wiceburmistrz jest członkiem organizacji sportowych, ich dobro leży mu na sercu i nikt z tego zarzutu nie czyni. Ja też nie zamierzam, bo cieszę się, że kluby sportowe u nas działają, że gmina je wspiera oraz, że członek władzy wykonawczej jest zaangażowany w ich działalność. Chodzi jedynie o to, abyśmy dostrzegali również inne organizacje.

Wszystkie informacje, jakie złożyły organizacje do gminy optują na łączną kwotę ponad pół miliona złotych. Takich środków niestety nie mamy, ale mam nadzieję, że zwiększenie funduszy przeznaczonych na dotacje celowe będzie pierwszym krokiem do intensywniejszej działalności. Na jakie działania wnioskowały poszczególne organizacje?

Oświata i wychowanie:

– „Pyrzyckie Stowarzyszenie Oświatowe” na łączną kwotę 6 650 złotych. Stowarzyszenie planuje: organizację zajęć popołudniowych dla młodzieży; spotkania dotyczące problemu uzależnień, szczególnie nasilających się obecnie (m.in. napoje energetyczne, internet); warsztaty plenerowe „Poznajemy historię” również w ramach zajęć popołudniowych,

– „Fabryka Dobrego Czasu” na łączną kwotę 12 000 złotych. Stowarzyszenie planuje organizację wakacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz realizację projektu „Zbieraj dobre chwile”,

– Stowarzyszenie „Nasze Przedszkolaki” (przedszkole nr 3 w Pyrzycach) na kwotę 6 000 złotych. Stowarzyszenie planuje zorganizować festyn rodzinny oraz wspierajać wszechstronny rozwój dzieci na pierwszym etapie edukacji,

– „Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Brzezin” na kwotę 2 000 złotych. Stowarzyszenie planuje prowadzić działania wspierające wszechstronny rozwój dzieci na pierwszym etapie edukacji,

– „Fundacja Oświatowa Realizujmy Marzenia” nie podała kwoty zapotrzebowania, ale wyraziła chęć organizacji półkolonii w trzech terminach.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

– „Stowarzyszenie Pomocy Parafii NMP Bolesnej w Pyrzycach w sprawach społecznych »Rycerz«” na kwotę 4 500 złotych na działania upowszechniające dziedzictwo kulturowe oraz integrujące społeczność w ramach cyklu spotkań „Razem na wzgórzu”,

– Fundacja „Organy Katedry Pyrzyckiej” na kwotę 10 000 złotych na organizację otwartego koncertu organowego oraz działania upowszechniające muzykę organową oraz znajomość organów,

– Koło Gospodyń Wiejskich w Letninie „Na obcasach” na kwotę 2 000 złotych na organizację warsztatów integracyjnych dla mieszkańców Letnina,

– Stowarzyszenie „Patra” na kwotę 3 000 złotych na organizację „Biesiady z cyganami”,

– „Polski Związek Niewidomych” na kwotę 500 złotych na organizację „Dnia Białej Laski”,

„Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło terenowe w Pyrzycach” na kwotę 7 000 złotych na organizację „Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”,

– Stowarzyszenie „Pyrzyczanka” bez podanej kwoty zapotrzebowania na wpieranie i upowszechnianie kultury i sztuki.

Pomoc społeczna:

– Parafialny Zespół „Caritas” przy parafii pw. św. Ottona w Pyrzycach na kwotę 5 000 złotych na opłacenie kosztów transportu żywności z programu „Pomoc Żywnościowa” dla najuboższych mieszkańców gminy Pyrzyce i organizację warsztatów kulinarnych i z ekonomii domowej.

Kluby i stowarzyszenia sportowe, działania na rzecz sportu:

– MLKS „Sokół Pyrzyce” na kwotę 150 000 złotych,

– LZS „Sęp Brzesko” na łączną kwotę 47 500 złotych,

– LMKS „Żak Pyrzyce” na łączną kwotę 49 000 złotych,

– LKS „Spartakus Pyrzyce” na łączną kwotę 66 000 złotych,

– „Polski Związek Wędkarski” na łączną kwotę 4 000 złotych,

– „Pyrzyckie Towarzystwo Tenisowe” na łączną kwotę 11 200 złotych,

– „Husaria Fight Team” na kwotę 5 000 złotych,

– Stowarzyszenie „Oldboje Sokoła Pyrzyce” na kwotę 2 000 złotych,

– „Liga Obrony Kraju” na kwotę 10 000 złotych,

– „Klub Katate Kamikaze” na kwotę 10 000 złotych,

– „Klub Karate Antai” na kwotę 12 500 złotych,

– „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na kwotę 12 000 złotych,

– „Europejski Klub Seniora” na kwotę 2 000 złotych,

– „Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów” na kwotę 5 000 złotych,

-„Pyrzycki Klub Olimpijczyka” na kwotę 4 000 złotych,

-„Stowarzyszenie K2” na łączną kwotę 23 000 złotych (organizacja „Pyrzyckiej Szybkiej Dychy” i „Kolarskiego Grand Prix”)

Uczniowskie kluby sportowe:

– UKS „Piast Pyrzyce” na łączną kwotę 17 200 złotych,

– UKS „Olimp Mielęcin” na kwotę 2 000 złotych,

– UKS „Copernicus Żabów” na kwotę 2 000 złotych,

– UKS „Orliki Brzesko” na kwotę 2 000 złotych,

– UKS „Opty Pyrzyce” na kwotę 3 000 złotych,

– LUKS „Płonia Okunica” na łączną kwotę 8 500 złotych.

Ponadto na przeciwdziałanie alkoholizmowi przyznano 40 000 złotych dotacji dla Klubu Abstynenta „Krokus”, zaś PTTK zawnioskowało o 5 000 złotych na organizację rajdów i zlotów turystycznych.

Remigiusz Pajor-Kubicki, przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki,

fot. Martyna Wysocka (arch.)

Kontynuuj czytanie

Popularne

Copyright © 2018 Pyrzyce24.eu. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.