Connect with us

Opinie

Gdzie są lokalne inwestycje?

Published

on

Jeden z naszych Czytelników po raz kolejny pochyla się nad problemami Pyrzyc. Publikujemy jego tekst.

Pod koniec tego roku zakończy się kadencja obecnych władz gminnych. Bez wątpienia dużym minusem jest fakt, że obecne władze gminy Pyrzyce nie pozyskały nowej większej inwestycji, która by stworzyła w naszej pięknej rolniczej gminie wiele nowych miejsc pracy, a koniunktura jest bardzo dobra. Czy władze gminne zrobiły wszystko, aby popchnąć gminę w rozwoju? Czy wykorzystano wszystkie możliwe środki i zaplecze finansowe i kadrowe, aby gmina miała lepsze szanse na rozwój? Czy władze podjęły należyte starania, aby należycie zadbać o estetykę i wygląd ważnych miejsc w naszej gminie?

Na te pytania na pewno każdy z nas odpowie różnie, ale najważniejsze jest, aby na nie odpowiedzieli sobie włodarze miasta  i  gminy Pyrzyce Pani Burmistrz Marzena Podzińska, Pan Wiceburmistrz Robert Betyna, radni gminni i urzędnicy ratusza pyrzyckiego. Poniżej zamieszczam informacje jakie uzyskałem od Pani Burmistrz Marzeny Podzińskiej.

Jakie działania prowadziły władze gminne w latach 2015, 2016 i 2017, aby przyciągnąć do Gminy Pyrzyce inwestorów (reklama, niższe podatki, ulgi dla inwestorów) i czy w tym kontekście są jakieś wymierne korzyści dla Gminy Pyrzyce w postaci nowych miejsc pracy i przychodów z podatków do kasy gminnej?

Tak, posiada, podatek dochodowy od osób fizycznych tzw. PT wzrost w poszczególnych latach:

2015 – 6,8%,

2016r. – 9,8%,

2017r. – 6,5%.

W dniu 26 lutego 2015r. podjęta została Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Pyrzyce.

W marcu 2017r. rozpoczęłam rozmowy z przedstawicielami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o wyrażenie zgody na objęcie podstrefą terenów znajdujących się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Szczecin obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oznaczonych jako działka nr 275/1 o pow. 17,91ha oraz działka nr 277/1 o pow. 1,84ha, położonych w obrębie Ryszewko gmina Pyrzyce, na co Agencja wyraziła zgodę. Z uwagi na zmianę przepisów, które weszły w życie na początku bieżącego roku, a dotyczących objęcia Specjalną Strefą Ekonomiczną całej Polski, rozpoczęte prace w 2017r. będą kontynuowane w roku 2018.

Ponadto dążę do modernizacji infrastruktury technicznej, która umożliwi nowym i obecnym inwestorom rozwój. W tym celu przygotowana została dokumentacja na przebudowę ulicy Głowackiego wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, która w roku bieżącym planowana jest do realizacji.

Gmina w ramach współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (była Agencja Nieruchomości Rolnych) oraz Polskimi Kolejami Państwowymi również występuje o pozyskanie terenów między innymi pod drogi, tereny przy jeziorze Miedwie, mieszkania.

Jakie dodatkowe dochody z różnych źródeł oprócz podniesienia podatków wpłynęły do kasy gminnej w latach 2015-2017?

Na terenie naszej gminy podatki właściwie nie wzrastają, chyba, że są podyktowane odgórnymi przepisami czy wskaźnikami inflacji. Utrzymywanie podatków za lata historyczne na podobnym poziomie to nie tylko ukłon w stronę mieszkańców gminy, wierzymy, że dzięki takim podatkom nasza gmina z całą pewnością stanie się bardziej atrakcyjna zarówno dla mieszkańców, jak i dla przedsiębiorców.

Pozyskane środki pozabudżetowe pochodzą z rożnych źródeł tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz darowizny w kwotach:

2015r. – 2378950 zł

2016r. – 379406 zł

2017r. – 2043754 zł (plan).

Jakie plany ma Miasto i Gmina Pyrzyce w roku 2018 w kontekście poprawy estetyki i jakie środki brutto zostaną przeznaczone na ten cel?

W roku 2018 oprócz bieżącego utrzymania czystości i porządku oraz naprawy małej architektury (ławki, kosze) na terenie miasta, planowana jest również renowacja czołgu oraz armat, poprzez ich oczyszczenie i pomalowanie.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano na działania dotyczące oczyszczania i utrzymania zieleni w mieście i gminie Pyrzyce kwotę w wysokości 285000 zł. Na powyższą kwotę składają się koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup i remont sprzętu spalinowego wykorzystywanego do koszenia gminnych terenów zielonych zarówno w mieście jak i na terenie gminy Pyrzyce, zakup paliwa, worków, rękawic i niezbędnych narzędzi (grabie, haczki itp.) oraz odbiór i zagospodarowanie zebranych podczas prac porządkowych odpadów.

Dlaczego park z czołgiem w ciągu ostatnich 3 lat Pani kadencji nie został doprowadzony do należytego stanu pomimo faktu, że to przedsięwzięcie nie wymaga kolosalnych nakładów finansowych (moje argumenty w piśmie z dnia 02.01.2018r.)?

Park z czołgiem przy ul. Mickiewicza pielęgnowany jest na bieżąco. Prace pielęgnacyjne w 2017r. zgodnie z zawartą umową prowadziło Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Kościuszki. W roku 2017 zgodnie z harmonogramem PPK Sp. z o.o. wykonywało:

– sprzątanie trawnika – 1 raz w miesiącu

– sprzątanie chodnika – 1 raz w miesiącu

– opróżnianie koszy – 2 razy w miesiącu

– koszenie trawy – 1 raz w miesiącu

– przycinanie żywopłotu – 1 raz w miesiącu

– grabienie liści – 2 razy w okresie jesiennym.

Ponadto prace porządkowe na terenie parku wykonywane były również przez pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych.

Jednocześnie informuję, że w roku 2017 czołg i armaty zostały umyte w okresie wiosennym, jednak niesprzyjające warunki atmosferyczne (liczne opady deszczu) oraz specyfika parku (duża ilość drzewostanu, ograniczona ilość światła) spowodowały, że zarówno czołg jak i armaty zostały porośnięte przez mech.

Czy Miasto i Gmina Pyrzyce monitoruje na bieżąco stan parków w Gminie Pyrzyce i kto jest odpowiedzialny za ten monitoring? Jakie w tym kontekście plany/harmonogramy prac mają władze gminne w związku z bieżącymi pracami (odchwaszczanie ścieżek, oczyszczenie zabytków z brudu i mchu itp.)?

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach wydziału Nieruchomości i Środowiska na bieżąco monitorują stan parku pod kątem czystości i porządku jak i drzewostanu. W roku 2017 czołg i armaty zostały umyte w okresie wiosennym, jednak niesprzyjające warunki atmosferyczne (liczne opady deszczu) oraz specyfika parku (duża ilość drzewostanu, ograniczona ilość światła) spowodowały, że zarówno czołg jak i armaty zostały porośnięte przez mech.

Jaki jest realny koszt brutto doprowadzenia parku z czołgiem do należytego wyglądu (prace: odchwaszczenie zarośniętych ścieżek, oczyszczenie zabrudzonych armat oraz czołgu z mchu, oczyszczenie chodnika w głównym wejściu do parku – bez rewitalizacji) i czy te koszty były szacowane po moim piśmie w roku 2014?

Orientacyjny koszt prac porządkowo-pielęgnacyjnych w parku oscyluje w granicach ok. 50000 zł.

Ostatnie prace remontowe, które wykonywane były w parku sięgają lat 90 więc trudno w tak krótkim okresie doprowadzić park do jego pełnej świetności. Na dzień dzisiejszy gmina koncentruje się na tym by nie pogorszyć stanu zastanego i w miarę swoich możliwości finansowych utrzymywać park poprzez prowadzenie bieżących prac porządkowych. Jednocześnie informuję, iż opracowany został Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pyrzyce, który umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych na rewitalizację parku.

 

Pragnę na końcu nadmienić, że musiałem ponawiać wiele swoich pytań do Pani Burmistrz Marzeny Podzińskiej, ponieważ nie otrzymałem konkretnej i precyzyjnej odpowiedzi na moje pytania. Przykro to stwierdzić, ale nie jest to odosobniony przypadek. Ponadto w kwestii umycia czołgu i armat (wiosna 2017r.) nie otrzymałem konkretnej informacji publicznej (7 wniosków), co jest w mojej opinii ewidentnym naruszaniem ustawy o udzielaniu informacji publicznej.                                                    

R.G.

Pełne dane znane redakcji

Continue Reading
Advertisement

Opinie

Dlaczego zagłosowałem przeciw podwyżce?

Published

on

By

Za nami nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej na której rada nie podjęła uchwały o podwyższeniu opłat za wywóz odpadów. Dlaczego zagłosowałem przeciw?

Nie obligują mnie do głosowania populistyczne komentarze działaczy partyjnych w stylu „nie podnoście opłat lokalnych”. Uważam natomiast, że proponowane stawki są za wysokie i nie byłem co do nich przekonany. Dlatego właśnie zagłosowałem przeciw. Trzeba także zwrócić uwagę na poprawność ściągalności tzw. opłaty śmieciowej, bo stanowi ona dzisiaj problem i zachęcić tych mieszkańców, którzy jeszcze nie segregują odpadów, aby zmienili swoje przyzwyczajenia. Planeta jest naszym wspólnym dobrem, o które powinniśmy dbać i dużą wagę przywiązują do tego moi rozmówcy, z którymi podejmuję ten temat.

Remigiusz Pajor-Kubicki

fot. archiwum

Continue Reading

Opinie

Uchwała o stawce opłaty za wywóz śmieci nie przeszła

Published

on

By

Rada Miejska odrzuciła dzisiaj propozycję burmistrz Marzeny Podzińskiej dotyczącą podniesienia stawek za wywóz odpadów. Jednak na horyzoncie już jest kolejna nadzwyczajna sesja rady.

Marzena Podzińska zaproponowała, aby stawki za wywóz odpadów podwyższyć z 13 do 21 złotych od mieszkańca za śmieci zbierane selektywnie i z 23 do 36 złotych za mieszkańca za śmieci zbierane w sposób nieselektywny. Po dwóch wspólnych komisjach zawnioskowała o nadzwyczajną sesję rady, która odbyła się 9 maja. Spośród 12 obecnych zarówno 6 zagłosowało za przyjęciem projektu, jak i 6 przeciw, co spowodowało niepodjęcie przez radę uchwały. Po zakończeniu obrad burmistrz złożyła kolejny wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej z tym samym projektem uchwały.

OPINIE

Radny Damian Błażejewski „Trzeba jasno powiedzieć, że problem jest złożony, a zaproponowane przez panią burmistrz stawki mocno dałyby się odczuć w budżetach domowych. W tej chwili wygląda to tak, jakbyśmy mieli karać rzetelnie płacących mieszkańców za tych, którzy nie płacą. Przygotujemy i przedstawimy mieszkańcom własne propozycje związane z naliczaniem i wysokością opłat za wywóz odpadów.”

Radny Mariusz Szymkowicz na Facebooku: „Według mnie przedłożony projekt uchwały był po prostu zły. A konkretnie nie przekonało mnie (jak i pięciu radnych, za co im serdecznie dziękuję!) uzasadnienie tak dużej podwyżki (która niestety jest nieunikniona). Temat jest trudny, ale każdy problem da się rozwiązać. „

Kolejna sesja zgodnie z przepisami musi zostać zwołana w ciągu 7 dni.

fot. archiwum

Continue Reading

Reklama

loading…

Partnerzy

Advertisement
loading...

Reklama

loading...

Popularne

Copyright © 2018 Pyrzyce24.eu. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.